• specialist in etiketten op rol
 • bijna 50 jaar ervaring in prijs-codeertangen
 • pin- kassarollen en supplies
 • direct contact 0485 34 1200, elke werkdag van 9.00 tot 17.00
 • nu ook voor Niessing kassasystemen

Leveringsvoorwaarden Unieservice b.v.

 

Artikel 1.

Op alle rechtsverhoudingen zijn de navolgende bepalingen van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 2.

Alle offertes zijn vrijblijvend. Aan een offerte is verkoopster eerst gebonden nadat zij een opdracht of bestelling schriftelijk heeft aanvaard. Tussen partijen geldt de door verkoopster gezonden schriftelijke aanvaarding als volledig bewijs.

 

Artikel 3.

 1. De prijs van alle door verkoopster te leveren goederen is berekend voor levering franco tot de overeengekomen plaats van levering, indien het transport door eigen vervoer plaatsvindt. Indien de plaats van levering niet dan door het treffen van bijzondere maatregelen redelijkerwijze bereikbaar is, e.e.a. naar oordeel van verkoopster, kan verkoopster vergoeding vorderen van de extra kosten. Indien transport op verzoek van de afnemer plaats heeft door derden of indien verkoopster zekere goederen voor derden pleegt te doen vervoeren kan verkoopster de transportkosten voor rekening van de afnemer brengen, indien het bedrag van de order de € 113,45 (exclusief BTW) niet overschrijdt. Goederen reizen bij transport door derden, voor rekening en risico van de afnemer.
 2. Indien, na het tot stand komen van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, arbeidsloon, goederen die verkoopster van derden betrekt, zomede belastingen en rechten die door de overheid worden vastgesteld, wijzigen, is verkoopster gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
 3. Alle prijzen zijn exclusief belastingen, doch inclusief verpakking. Verpakkingsmaterialen en showmaterialen worden door verkoopster niet teruggenomen.
 4. Voor orders die een bedrag van € 113,45 (exclusief BTW) niet te boven gaan, wordt een kostentoeslag in rekening gebracht.

 

Artikel 4.

De door verkoopster opgegeven levertijd schept geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd de wederpartij nimmer recht geeft op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of het zelf door derden doen uitvoeren van hetgeen is overeengekomen, indien betaling vóór een vastgestelde datum werd overeengekomen.

 

Artikel 5.

Verkoopster behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken voor, totdat deze ten vollen, waaronder begrepen alle bijkomende kosten en renten, door de afnemer zijn betaald.

 

Artikel 6.

Alle overeenkomsten strekkende tot levering van goederen of verrichten van werkzaamheden geschieden onder conditie van betaling binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 7.

 1. De afnemer zal zich jegens verkoopster nimmer op compensatie kunnen beroepen. Evenmin kan de afnemer betaling weigeren of opschorten met beroep op te late of ondeugdelijke levering.
 2. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, is hij door dat enkele feit in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling zijdens verkoopster nodig is, en is hij een rente van 1% per maand of de wettelijke rente, indien deze hoger is, verschuldigd wegens te late betaling vanaf de vervaldag. Indien verkoopster, ingeval van verzuim zijdens de afnemer, op derden een beroep doet ter effectuering van de rechten, die voor haar uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, komen alle kosten, zowel de gerechtelijke alsook de buitengerechtelijke, zomede de incasso kosten, zijnde 15% van de hoofdsom met een minimum van € 22,69 voor rekening van de afnemer.

 

 

 

Artikel 8.

 1. Verkoopster staat ervoor in, dat de door haar geleverde goederen deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die men in het handelsverkeer algemeen en zodanige goederen pleegt te stellen.
 2. Reclames betreffende kwaliteit, uitvoering of aantallen worden alleen in behandeling genomen, indien deze verkoopster bereiken binnen 8 dagen na aflevering van de betreffende goederen. De goederen zullen steeds franco verzonden worden naar het door verkoopster aangewezen adres. Niet franco gezonden goederen worden geweigerd.

 

Artikel 9.

 1. Behoudens dwingendrechtelijke voorschriften ten deze, is verkoopster niet aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook, ontstaan aan personen of zaken van de afnemer of derden door gebruik van door verkoopster geleverde goederen of tengevolge van enig handelen of nalaten door verkoopster of door deze voor de uitvoering van enig werk aangewezen personen.
 2. De afnemer vrijwaart verkoopster voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden, welke deze laatste tegen verkoopster zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten van de zijde van verkoopster of de door deze aangewezen personen in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan enigerlei leveringsplicht ten behoeve van de afnemer.

 

Artikel 10.

In alle gevallen, waarin nakoming of verdere nakoming van een overeenkomst van verkoopster in redelijkheid niet of niet meer kan worden gevorderd, geldt de overeenkomst als ontbonden. Indien de overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de afnemer een evenredig deel van de prijs verschuldigd zijn.

 

Artikel 11.

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen verkoopster en afnemers of opdrachtgevers is het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden berecht door de competente Rechter van de plaats waar verkoopster gevestigd is.